Меню Затваряне

ОБЯВА ЗА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ BG06RDNP001-19.266 МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН,  МЯРКА 4.1 „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“ ОТ СВОМР НА СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН”

ОБЯВА

за прием на проектни предложения

за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

по Стратегията за Водено от общностите местно развитие

на  СНЦ „МИГ-Радомир-Земен”

от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР НА ПРОЕКТИ

 BG06RDNP001-19.266

МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН,  МЯРКА 4.1 „ПОДКРЕПА ЗА ИНВЕСТИЦИИ В ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНСТВА“

ОТ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ НА СНЦ „МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН”

 

1.     Наименование на мярката от Стратегията за ВОМР:

 

Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен”

Изпълнението на настоящата процедура се извършва чрез процедура на подбор на проектни предложения в съответствие с чл. 25, ал. 1, т. 1 от ЗУСЕСИФ.

Кандидатстването по настоящата процедура се осъществява въз основа на проектни предложения, които се оценяват в съответствие с критериите, описани в настоящите Условия за кандидатстване.

2.     Цели на предоставяната безвъзмездна финансова помощ по процедурата и очаквани резултати:

 

Цел на процедурата: Подкрепа за развитие на ефективно и конкурентноспособно селско стопанство и преработка на земеделски продукти. Подобряване ефективността на земеделските стопанства в конкурентни за територията отрасли и развитие на селско стопанство с висока добавена стойност.

Очакваните резултати от подкрепата се изразяват в подобряване на ефективността и конкурентоспособността земеделските стопанства, като чрез критериите за оценка е поставен акцент върху иновативни за територията производства, такива с висока добавена стойност, както и за повишаване на енергийната ефективност.

3.     Допустими кандидати:

 

Допустими кандидати по настоящата процедура са земеделски стопани, отговарящи на следните условия:

 • да са регистрирани като земеделски стопани съгласно чл. 7, ал. 1 от Закона за подпомагане на земеделските производители;
 • за физическите лица – да са с постоянен адрес на територията на МИГ-Радомир-Земен, за юридическите лица – да са със седалище на територията на МИГ-Радомир-Земен;
 • минималният стандартен производствен обем на земеделското им стопанство е не по-малко от левовата равностойност на 8000 евро;
 • ако са юридически лица, трябва да са:

а) получили за предходната или текущата финансова година приход от земеделски дейности или участие и подпомагане по схемата за единно плащане на площ, включително приход от получена публична финансова помощ, директно свързана с извършването на тези дейности, или приход от преработка на земеделска продукция или услуги, директно свързани със земеделски дейности, или получена публична финансова помощ;

б) регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите, Закона за вероизповеданията или създадени по Закона за Селскостопанската академия.

в) признати групи производители и признати организации на производители на земеделски продукти или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

4.     Допустими дейности:

 

По настоящите Условия за кандидатстване се предоставя безвъзмездна финансова помощ за следните допустими за подпомагане дейности:

Допустими са само дейности на територията на МИГ-Радомир-Земен, които водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство чрез:

1. внедряване на нови продукти, процеси и технологии и обновяване на наличните производствени материални и/или нематериални активи; или

2.насърчаване на сътрудничеството с производителите и преработвателите на земеделски продукти; или

4. повишаване на енергийната ефективност в земеделските стопанства; и/или

5.подобряване условията на труд, подобряване на хигиенните, ветеринарните, фитосанитарните, екологичните и други условия на производство; или

6. подобряване качеството на произвежданите земеделски продукти; или

7. осигуряване на възможностите за производство на биологични земеделски продукти.

 

5.     Допустими разходи:

 

Допустими  разходи, съгласно чл. 20, ал. 1 от Наредба № 22 от 14.12.2015 г., са:

1. инвестиционни разходи по чл. 45 от Регламент (EC) № 1305/2013;

2. други допустими разходи, свързани с изпълнението на операции по Регламент (EC) № 1305/2013 и приоритетите на стратегията за ВОМР;

3. определени в Постановление № 189 от 2016 г. на Министерския съвет за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, за програмен период 2014 – 2020 г.;

4. определени като допустими разходи в указанията по § 3 от заключителните разпоредби на ПМС № 161 за общите изисквания към стратегиите, които ще се финансират на УО на ПРСР 2014 -2020 г.

 

Допустими за подпомагане по настоящата процедура са следните разходи:

 

1.        строителство или обновяване на сгради и на друга недвижима собственост, използвана за земеделското производство, включително такава, използвана за опазване компонентите на околната среда;

2.        закупуване, включително чрез финансов лизинг, и/или инсталиране на нови машини, съоръжения и оборудване, необходими за подобряване на земеделския производствен процес, включително за опазване компонентите на околната среда, получаване на топлинна и/или електроенергия, необходими за земеделските дейности на стопанството и подобряване на енергийната ефективност, съхранение и подготовка за продажба на земеделска продукция;

3.        създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, включително трайни насаждения от десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед, други бързо растящи храсти и дървесни видове, използвани за биоенергия;

4.        разходи за достигане съответствие с ново въведените стандарти на ЕС, описани в таблицата по-долу;

Списък на стандартите на ЕС за постигането на които се предоставя финансова помощ

Стандарт Право на ЕС Национално законодателство Дата, от която стандартът е задължи –

телен

Дата на гратисния период Вид на инвестицията
Преходен период за въвеждане на стандарти за качеството на сурово мляко Анекс VI от Договора за присъединяване на Р България към Общността; Регла

ент (ЕО) № 853/2004

Наредба № 4 от 2008 г . за специфичните изисквания при производството, съхранението и транспортирането на сурово краве мляко и изискванията за търговия и пускане на пазара на мляко и млечни продукти 31.12.2015 31.12.2016 1. Закупуване/изграждане/

придобиване, подобряване на сгради, използвани за производството/съхранение на сурово мляко/млечни продукти на ниво стопанство, вкл. такива за опазване на околната среда.

2. Закупуване/инсталиране на нова техника/оборудване за подобрение произв

дството/съхранението на сурово мляко или млечни продукти, вкл. такива за опазване компонентите на околната среда.

 

5.        закупуване на: съоръжения, прикачен инвентар за пчеларство и съответно оборудване, необходимо за производството на мед и други пчелни продукти, както и за развъждането на пчели-майки, включително чрез финансов лизинг;

6.        разходи за достигане на съответствие със съществуващи стандарти на ЕС – за млади земеделски стопани, получаващи финансова помощ по подмярка 6;

7.        закупуване на земя, необходима за изпълнение на проекта във връзка с изграждане и/или модернизиране на сгради, помещения и други недвижими материални активи, предназначени за земеделските производствени дейности и/или за създаване и/или презасаждане на трайни насаждения на територията на МИГ-Радомир-Земен;

8.        закупуване, включително чрез финансов лизинг, на специализирани земеделски транспортни средства, като например: камиони, цистерни за събиране на мляко, хладилни превозни средства за транспортиране на продукция, превозни средства за транспортиране на живи животни и птици;

9.        разходи за достигане на съответствие с международно признати стандарти, свързани с въвеждане на системи за управление на качеството в земеделските стопанства, въвеждане на добри производствени практики, подготовка за сертификация;

10.    закупуване на софтуер, включително чрез финансов лизинг;

11.    за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, за регистрация на търговски марки и процеси, необходими за изготвяне и изпълнение на проекта;

12.    разходи, свързани с проекта, в т.ч. разходи за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултанти, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта, извършени както в процеса на подготовка на проекта преди подаване на заявлението за подпомагане, така и по време на неговото изпълнение, които не могат да надхвърлят 12 на сто от общия размер на допустимите разходи по проект, включени в т. 1 – 12.

Допустимите разходи за консултантски услуги, свързани с подготовката и управлението на проекта не могат да превишават:

1. едно на сто от допустимите разходи – за проекти с инвестиции само за земеделска техника и/или разходи по т. 10 – 12;

2. пет на сто от допустимите разходи по т. 1 – 12 – за проекти с включени инвестиции за създаване на трайни насаждения и/или строително-монтажни дейности и/или оборудване и/или машини;

3. Пет на сто от допустимите разходи по т. 1 – 12 – за разработване на бизнес план, включващ предпроектни изследвания и маркетингови стратегии или извършване на предпроектни проучвания и окомплектоване на пакета от документи и консултантски услуги, свързани с изпълнението, и отчитане на дейностите по проекта до изплащане на помощта;

Разходите за закупуване на земя не могат да надхвърлят 10 на сто от общия размер на допустимите разходи по т. 1 – 6 и т. 9 – 12. Разходите по т. 12 са допустими, ако са извършени не по-рано от 1 януари 2014 г.Дейностите и разходите по проекта, с изключение на разходите по т. 12 са допустими, ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане.

Разходите по т. 12 са допустими, ако са извършени не по-рано от 1 януари 2014 г. Дейностите и разходите по проекта, с изключение на разходите по т. 12 са допустими, ако са извършени след подаване на заявлението за подпомагане.

Разходите за ДДС са допустими в случаите, когато не подлежат на възстановяване в съответствие с националното законодателство в областта на ДДС.

 

6.     Период за прием и място за подаване на проектни предложения;

 

Процедурата е с два крайни срока за кандидатстване, които се определят, както следва:

 

Първи прием:

Начален срок: 04.06.2019 г.

Краен срок: 31.07.2019 г. 17:00 часа.

 

Втори прием – при наличие на остатъчни средства след първи прием:

Начален срок: 10.02.2020 г.

Краен срок: 31.03.2020 г. 17:00 часа.

 

В рамките на определените срокове за прием кандидатите могат да подават своите проектни предложения само по електронен път, чрез ИСУН 2020 на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg .

Всяко проектно предложение, което е подадено след обявения краен срок не подлежи на оценка.

 

7.     Бюджет на приема

 

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящата процедура е както следва:

 

Общ размер на безвъзмездната финансова помощ

 

Средства от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР)

(90 % )

Национално съфинансиране

(10 %)

391 160,00 лева 352 044,00 лева 39 116,00 лева

 

Безвъзмездната финансова помощ се предоставя в лева.

 

Може да не се предостави изцяло горепосочената сума при недостатъчен брой качествени проектни предложения, както и в случай, че предвидените за изпълнение дейности изискват по-малък финансов ресурс.

8.     Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

 

Минимален и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

 • Минимален размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е левовата равностойност на 2 500,00 евро (4 889,50 лева);
 • Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ на проект по Стратегията за водено от общностите местно развитие на МИГ-Радомир-Земен не може да надвишава левовата равностойност на 50 000,00 евро (97 790,00 лева).

Минимален и максимален размер на общите допустими разходи за конкретен проект:

 • Минимален размер на общите допустими разходи за проект е левовата равностойност на 5 000,00 евро (9 779,00 лева);
 • Максимален размер на общите допустими разходи за проект е левовата равностойност на 160 000,00 евро (312 928,00 лева).

Интензитет на финансовата помощ:

 

Финансовата помощ е в размер до 50 на сто от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи. Финансовата помощ се увеличава с 10 на сто за:

1.     проекти, представени от млади земеделски стопани;

2.     интегрирани проекти;

3.     проекти за колективни инвестиции, представени от юридически лица, включващи от над 6 земеделски стопани

4.     за инвестиции, изцяло свързани с изпълнявани от кандидата ангажименти по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. или сходни ангажименти по мярка 214 „Агроекологични плащания“, направление „Биологично земеделие“ от ПРСР 2007 – 2013 г. и за кандидати, които са заявили подпомагане по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г. към датата на кандидатстване и към момента на подаване на заявка за плащане са одобрени и изпълняват ангажимент по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014 – 2020 г.

 

Максимално комбинирано подпомагане – 60 % от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

9.      Критерии и методика за оценка на проектните предложения:

 

Критерии за избор на проекти Точки
1.              Иновативност – въвеждане на нови за територията практика, и/или услуга и/или продукт в предприятието

·   над 30 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации в предприятието – 15 точки

·   над 50 % от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации в предприятието – 20 точки

20
2.     Дейностите по проекта са в областта на зеленчукопроизводството и/или трайните насаждения и/или животновъдството – сектори говедовъдство, овцевъдство, пчеларство

·   над 30 % от инвестициите са в посочените сектори – 10 т.

·   над 50 % от инвестициите са в посочените сектори – 15 т.

·   над 75 % – от инвестициите са в посочените сектор – 20 т.

20
3.     Дейностите по проекта са в областта на биологичното производство – растениевъдство и/или животновъдството

·   над 50 % от инвестициите са в посочените сектори – 5 т.

·   над 75 % – от инвестициите са в посочените сектори – 10 т.

10
4.     Кандидатът е млад фермер, който е физическо лице или едноличен търговец на възраст от 18 навършени до 40 не навършени години, към датата на кандидатстване 10
5.     Проектът създава нови работни места

·   От 1 до 3 работни места – 5 точки

·   над 3 работни места – 10 точки

 

 

 

 

10
6.     Минимум 10 % от допустимите инвестиционни разходи са за подобряване на енергийната ефективност на предприятието 10
7.     Кандидатът не е получавал подкрепа от Общността за подобна инвестиция 10
8.     Проектът включва дейности с позитивен принос към околната среда

·   над 30 % – от инвестициите са насочени към дейности,

опазващи околната среда – 3 т.

·   над 50 % от инвестициите са насочени към дейности,

опазващи околната среда – 5 т.

5
9.     Проектът предвижда използването на местни доставчици на стоки и/или услуги 5
ОБЩО 100

 

 

За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна на или да е по-голяма от 10 точки (минимално допустима оценка за качество на проектни предложения) [1].

 • При наличие на проектни предложения, получили еднакви общи крайни оценки, проектите да бъдат подреждани в низходящ ред, като се дава предимство на проекта/ите, получил/и и по-висока/и оценка/и и по критерии 1 „Иновативност – въвеждане на нови за територията практика, и/или услуга и/или продукт в предприятието“.
 • При равен брой точки и по този критерии, проектите да бъдат подреждани в низходящ ред и да се дава предимство на проекта/ите, получил/и и по-висока/и оценка/и и по критерии 2 „Дейностите да са в областта на зеленчукопроизводството и/или трайните насаждения и/или животновъдството – сектори говедовъдство, овцевъдство, пчеларство“.
 • При равен брой точки и по двата критерия, проектите да бъдат подреждани в низходящ ред и да се дава предимство на проекта/ите, получил/и и по-висока/и оценка/и и по критерии 5 „Проектът създава нови работни места“.

 

 1. Лице/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

 

Лице за контакт:

 

Радослав Йорданов, Изпълнителен директор на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“

град  Радомир, 2400, област Перник, ул. „Евлоги Георгиев“ 3,

тел: 0884 767 677;

e-mail: mig.radomir@gmail.com

 

Пълният пакет документи, необходими за кандидатстване по Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ от Стратегия за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен” по Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. са публикувани на интернет страницата на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен” – http://www.migradomir.org/ и на сайта на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/

 1. Начин на подаване на проектните предложения:

 

Проектните предложения по обявената процедура се подават от кандидата или от упълномощено от него лице единствено и изцяло по електронен път чрез попълване на уеб базиран Формуляр за кандидатстване и придружителните документи чрез Информационната система за управление и наблюдение на Структурните инструменти на ЕС в България (ИСУН 2020) http://eumis2020.government.bg/ единствено с използването на Квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

 

ВАЖНО!

 

Кореспонденцията и уведомленията във връзка с оценката на проектното предложение се осъществяват през ИСУН чрез електронния профил на кандидата.

 

За дата на получаване на кореспонденцията и уведомленията се счита датата на изпращането им чрез ИСУН. Сроковете започват да текат за кандидатите/бенефициентите от изпращането на съответната кореспонденция и уведомление от оценителната комисия в ИСУН. В тази връзка е важно кандидатите да разполагат винаги с достъп до имейл адреса, към който е асоцииран профила в ИСУН 2020.

 

[1] Решение по т. 1 от протокол № 2 от 08.10.2018 г. от заседание на ОС на МИГ за приоритетите при класирането на предложенията за проекти по мерките от ПРСР, съгласно одобрените критерии в СВОМР на МИГ-Радомир-Земен.

Условия за кандидатстване

Документи за информация към Условията за кандидатстване

Документи за попълване към Условията за кандидатстване

Условия за изпълнение

Документи към Условията за изпълнение

Translate »