Меню Затваряне

Община Радомир и Община Земен с одобрени проекти по Мярка 2.1.1.3 „Подкрепа за заетост и квалификация на безработни и неактивни лица от всички възрастови групи“

Пламен Алексиев полчуава решение за одобрение на проектите

Поредните одобрени проекти по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за Община Радомир и Община Земен са факт. Проектните предложения са по Мярка 2.1.1.3 „Подкрепа за заетост и квалификация на безработни и неактивни лица от всички възрастови групи“, финансирана от ЕСФ чрез приноса на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 г. към подхода ВОМР.

Одобреният общ размер на безвъзмездната финансова помощ за двата проекта е 292 582.51 лв., с което финансирането по ОПРЧР на двете общини по подхода ВОМР чрез МИГ-Радомир-Земен е приблизително 700 000.00 лв.

Списък на проектните предложения, подредени по реда на тяхното класиране и размера на безвъзмездната финансова помощ за всяко от тях е публикуван на интернет страницата на МИГ-Радомир-Земен.

С реализацията на проектите се предвижда  създаване на  по-висока и качествена заетост на безработните и неактивните лица, успешно интегриране на най-уязвимите групи към пазара на труда и по-добро качество на живот на територията на двете общини.

Списък на предложените за финансиране проектни предложения – Мярка 2.1.1.3

Translate »