Меню Затваряне

Община Земен приключи успешно проект с финансиране чрез Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“

Община Земен приключи успешно проект с финансиране чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 година, от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, Мярка 2.2.3. „По-добра грижа за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“.

Изпълнението на проектно предложение „Осигуряване на по-добра грижа за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване в Община Земен“ стартира в края на 2019 година и в рамките на продължителността на проектните дейности 13 месеца – достъп до интегрирани услуги за социално включване в общността и в домашна среда са получили 43 лица с увреждания и лица над 65 години в невъзможност за самообслужване.

Постигната е основната цел на проектното предложение – създаване на условия за пълноценен и достоен живот чрез устойчив, работещ и многофункционален модел на досега функциониращите социални услуги. Осигурени са качествени комплексни услуги за социално включване в общността и в домашна среда за хората с увреждания и техните семейства и хората над 65 години с ограничения или в невъзможност за самообслужване, възрастни в риск, живеещи на територията на Община Земен.

Общият размер на верифицираните разходи по проектното предложение е в размер 156 000,01 лева.

Господин Радослав Йорданов, Изпълнителен директор на МИГ-Радомир-Земен, благодари на кмета на Община Земен господин Димитър Сотиров и заместник кмета  госпожа Даниела Владимирова, ръководител на проекта за успешното изпълнение на проектното предложение и ползотворното съвместно сътрудничество.

Translate »