Меню Затваряне

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА

ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

по

Мярка 1.1.2 „Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП от  територията на МИГ-Радомир-Земен“ от Стратегията за ВОМР на МИГ-Радомир-Земен посредством процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.043 „МИГ-Радомир-Земен, Мярка 1.1.2 „Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП от  територията на МИГ-Радомир-Земен“

 

 

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения с два крайни срока за кандидатстване BG16RFOP002-2.043 „МИГ-Радомир-Земен, Мярка 1.1.2 „Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП от  територията на МИГ-Радомир-Земен“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ-Радомир-Земен.

 

Общественото обсъждане ще се проведе в периода 18.02.2019 г. до 24.02.2019 г. (включително).

 

В срок до 24.02.2019 г. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на и-мейл: mig.radomir@gmail.com или на адрес: п. к. 2400, гр. Радомир, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3.

 

В срока за публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките.

 

Окончателният вариант на Нсоките за кандидатстване ще бъде публикуван в раздел „ВОМР“, подраздел „Мерки“ след отразяване на коментарите от общественото обсъждане и окончателно съгласуване на документацията.

Документи за информация към условията за кандидатстване

Документи за попълване към условията за кандидатстване

Документи към условия за изпълнение

Условия за кандидатстване

Условия за изпълнение

Translate »