Меню Затваряне

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ Мярка 2.1.7. „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените“

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА

ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

по

Мярка 2.1.7. „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените“

от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014 – 2020 г.

 посредством процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ

BG05M9OP001- 1.078 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.7. „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените“

 

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване BG05M9OP001- 1.078 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 2.1.7. „Приспособяване на работниците, предприятията и предприемачите към промените“.

 

Общественото обсъждане ще се проведе в периода 05.09.2019 г. до 12.09.2019 г. (включително).

 

В срок до 12.09.2019 г. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на и-мейл: mig.radomir@gmail.com или на адрес: п. к. 2400, гр. Радомир, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3.

 

В срока за публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките.

 

Окончателният вариант на Насоките за кандидатстване ще бъде публикуван на интернет страницата на МИГ-Радомир-Земен – http://www.migradomir.org/ в раздел „ВОМР“, подраздел „Оперативни програми“, подраздел „ОП РЧР“, след отразяване на коментарите от общественото обсъждане и окончателно съгласуване на документацията.

Обява

Условия за кандидатстване_Мярка 2.1.7

Приложение 1_Документи за информация към Условията за кандидатстване

Приложение 2_Документи за попълване към условията за кандидатстване

Приложение 3_Договор

Translate »