Меню Затваряне

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ по Мярка 1.1.1. „Повишаване на иновационната дейност на предприятията от територията на МИГ-Радомир-Земен“ от СВОМР на  СНЦ „МИГ-Радомир-Земен”

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА

ПРОЕКТ НА НАСОКИ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ

по

Мярка 1.1.1. „Повишаване на иновационната дейност на предприятията от територията на МИГ-Радомир-Земен“

от СВОМР на  СНЦ „МИГ-Радомир-Земен”

 

 Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 – 2020 г.

 посредством процедура за подбор на проекти за безвъзмездна финансова помощ

BG16RFOP002-1.032 МИГ-Радомир-Земен,

Мярка 1.1.1. „Повишаване на иновационната дейност на предприятията от територията на МИГ-Радомир-Земен“

 

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения с един краен срок за кандидатстване BG16RFOP002-1.032 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 1.1.1. „Повишаване на иновационната дейност на предприятията от територията на МИГ-Радомир-Земен“.

Общественото обсъждане ще се проведе в периода 13.01.2021 г. до 20.01.2021 г. (включително).

 

В срок до 20.01.2021 г. можете да изпращате писмени възражения и предложения по проекта на документация на и-мейл: mig.radomir@gmail.com или на адрес: п. к. 2400, гр. Радомир, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3 и на интернет страницата на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските и структурни и инвестиционни фондове /ИСУН 2020/ в модула за електронно кандидатстване: http://eumis2020.government.bg/, подмодул „За обществено обсъждане“.

 

В срока за публично обсъждане, могат да се дават предложения за промяна в документите или възражения и коментари по условията, а не да се задават въпроси във връзка с кандидатстването и изпълнението на мерките.

 

Окончателният вариант на Насоките за кандидатстване ще бъде публикуван на интернет страницата на МИГ-Радомир-Земен – http://www.migradomir.org/ в раздел „ВОМР“, подраздел „Оперативни програми“, подраздел „ОПИК“, след отразяване на коментарите от общественото обсъждане и окончателно съгласуване на документацията.

Обява 1.1.1

Документи за информация към условията за кандидатстване

Документи за попълване към условията за кандидатстване

Документи към условията за изпълнение

Условия за кандидатстване 1.1.1

Условия за изпълнение 1.1.1

 

Translate »