Меню Затваряне

ОБУЧЕНИЕ НА ЕКИПА, УС И ОС

На 28 юли 2017 г. от 09:30 часа в Заседателната зала в сградата на Община Радомир ще се проведе обучение на екипа на МИГ, Управителния съвет и Общото събрание.

Пред участниците ще бъде представена презентация с теми:

  • Изпълнение на Споразумение за изпълнение на СВОМР на МИГ Радомир – Земен
  • Процедура за подбор на проекти към стратегия за ВОМР на МИГ
  • Общи условия за осъществяване на дейностите по проектите към стратегия за ВОМР
  • Условия, отнасящи се до осъществяване на дейностите по проектите на получателите на финансова помощ от ЕЗФРСР
Translate »