Меню Затваряне

МИГ-Радомир-Земен проведе обучения по Стратегията за Водено от общностите местно развитие за представители на стопанския и нестопанския сектор

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ проведе еднодневни обучения на местни лидери, представители на стопанския и нестопанския сектор от територията на общините Радомир и Земен. Обученията са част от планираните за 2021 година дейности, предназначени за популяризирането на Стратегията за Водено от общностите местно развитие и прилагането на подхода ВОМР.

Обученията се проведоха на 28 и 29 август 2021 година в заседателната зала на сдружението в град Радомир, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3. Присъстващите бяха запознати с актуална информация относно предстоящите до края на 2021 година приеми по Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ и Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за ползване, туристическа инфраструктура“, финансирани по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година.

По време на обученията на участниците бяха представени общите положения по мерките съгласно Условията за кандидатстване. Акцент беше поставен на Административното съответствие и допустимост на проектните положения и кандидатите за безвъзмездна финансова помощ, както и критериите и методиката за Техническа и финансова оценка.

Обученията преминаха при засилен интерес от страна участниците и завършиха с практически модул, който включваше различни казуси, примери за добри практики и открита дискусия.

Във връзка с предстоящи процедури за кандидатстване и необходимост от информация и консултации,  моля обърнете се към офиса на Местна инициативна група Радомир-Земен, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир, e-mail адрес mig.radomir@gmail.com, телефон за контакти: 0890/42 10 20. Своевременна информация можете да намерите на интернет страницата https://www.migradomir.org/

С презентациите от проведените обучения можете да се запознаете тук:

Презентации Мярка 4.2

Презентации Мярка 7.5

 

 

Translate »