Меню Затваряне

МИГ-Радомир-Земен проведе обучения по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на територията на община Радомир

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ проведе еднодневни обучения на територията на община Радомир. Обученията са част от планираните за 2022 година дейности, предназначени за популяризирането на Стратегията за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) и прилагането на подхода ВОМР.

На проведеното 8 август 2022 г. в НЧ „Благой Попов – 1927 г.“, с. Дрен, община Радомир, обучение присъстващите участници бяха запознати с възможностите за модернизиране на технологичната база и внедряване на иновации в специфични за територията предприятия от хранително-вкусовата промишленост, чрез подготовка и кандидатстване с проектни предложения в ИСУН 2020 по мярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от Стратегията за ВОМР на МИГ.

Възможностите за създаване и развитие на микропредприятия извън аграрния сектор, чрез подготовка и кандидатстване с проектни предложения в ИСУН 2020 по мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ от СВОМР на МИГ бяха представени на местната общност на проведеното обучение на 9 август 2022 в ресторант „Династия“, с. Гълъбник, община Радомир.

По време на обученията на участниците бяха представени общите положения по мерките съгласно Условията за кандидатстване от лектор, като акцент беше поставен върху критериите за оценка и списъка на документите, които са подават на етап кандидатстване.

Обученията преминаха при засилен интерес от страна на местната общност и завършиха с практически модул, който включваше различни казуси, примери за добри практики и открита дискусия.

Презентация Мярка 4.2

Презентация Мярка 6.4.1

Translate »