Меню Затваряне

МИГ-Радомир-Земен проведе обучения по мерки от Стратегията за Водено от общностите местно развитие в град Земен

Местна инициативна група Радомир-Земен проведе еднодневни обучения на местни лидери, представители на стопанския и нестопанския сектор в град Земен. Обученията бяха проведени на 11 и 12 септември в залата на Общински съвет Земен при засилен интерес от местната общност.

На вниманието на присъстващите лекторът на обучението представи важна и актуална информация относно две мерки с предстоящи приеми – Мярка 19.5 „Съхраняване, развитие, валоризация и маркетинг на местното наследство и идентичност“ и Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“, финансирани по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 година.

В отделни модули, участниците бяха запознати с процедурата за подбор на проекти по мерките, общите положения съгласно условията за кандидатстване и административното съответствие и допустимост както на проектните предложения, така и на кандидатите за безвъзмездна финансова помощ. Подробно бяха разгледани и критериите за оценка.

Обученията завършиха с практически модул, обобщение на разгледаните теми и открита дискусия между участниците.

Във връзка с предстоящи процедури за кандидатстване и необходимост от информация и консултации,  моля обърнете се към офиса на Местна инициативна група Радомир-Земен, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир, e-mail адрес mig.radomir@gmail.com, телефон за контакти: 0890/42 10 20. Своевременна информация можете да намерите на интернет страницата https://www.migradomir.org/

 

С презентации от проведените обучения може да се запознаете ТУК:

Презентация Мярка 19.5

Презентация Мярка 4.2

 

 

Translate »