Меню Затваряне

МИГ-Радомир-Земен проведе обучения относно новостите при работа в ИСУН през 2021 година, е-кандидатстване, е-управление и отчитане на проекти

СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ проведе еднодневни обучения на местни лидери, представители на стопанския и нестопанския сектор от територията на общините Радомир и Земен. Обученията са част от планираните за 2021 година дейности, предназначени за популяризирането на Стратегията за Водено от общностите местно развитие и прилагането на подхода ВОМР.

Обученията се проведоха на 18 и 19 септември 2021 година в заседателната зала на сдружението в град Радомир, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3 при засилен интерес от страна на местната общност.

Лекторът на обученията запозна присъстващите участници с актуална информация относно новостите при работа в ИСУН през 2021 година, е-кандидатстване, е-управление и отчитане на проекти. На представителите на стопанския сектор бяха разяснени новостите при е-кандидатстването, включително генериране на формуляр за кандидатстване, подаване на проектно предложение, провеждане на комуникация с оценителна комисия, както и достъпът на кандидатите до резултатите от оценка. Акцент на обучението на представителите на нестопанския сектор, относно е-управлението и отчитането на проекти, беше поставен върху подаване на пакет отчетни документи – технически и финансов отчет и искане за плащане.

Обученията завършиха с практически модул, който включваше различни казуси, обобщение на разглежданите теми и открита дискусия.

Във връзка с предстоящи процедури за кандидатстване и необходимост от информация и консултации,  моля обърнете се към офиса на Местна инициативна група Радомир-Земен, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир, e-mail адрес mig.radomir@gmail.com, телефон за контакти: 0890/42 10 20. Своевременна информация можете да намерите на интернет страницата https://www.migradomir.org/

С презентациите от проведените обучения можете да се запознаете ТУК:

Презентация Новости при работа в ИСУН през 2021 година е-кандидатстване

Презентация Новости при работа в ИСУН през 2021 година е-управление и отчитане на проекти

Translate »