Меню Затваряне

МИГ Радомир-Земен проведе мониторинг на проект с бенефициент „3А Стийл“ ООД

МИГ Радомир-Земен проведе мониторинг на изпълнението на проект „Повишаване на производителността и експортния потенциал на „3А Стийл“ ООД“ с бенефициент „3А Стийл“ ООД, чрез извършване на планирана проверка на място.

Проектът е изпълнен по Мярка 1.1.2 „Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ-Радомир-Земен“ от Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Радомир-Земен, с финасиране по ОПИК 2014-2020 г.

При проверката на място се установи, че доставените по проекта два броя роботизирана система „YASKAWA“, за заваряване на метални калъпи за изливане на бетонни блокове тип „Лего”, са въведени в експлоатация и се използват по предназначение и в съответствие с договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ.

В следствие изпълнението на дейностите по проекта – въвеждане на ново оборудване са наети 7 нови работници като оператори на системите за заваряване.

Господин Ангел Желев, управител на „3А Стийл“ ООД сподели, че изпълнението на проекта е довело до устойчиво увеличаване на производителността на предприятието над 3 пъти, ефективността на производствените разходи са повишени, като консумацията на енергия е значително намалена.

Господин Радослав Йорданов, Изпълнителен директор на МИГ Радомир-Земен, благодари на господин Желев за успешното изпълнение на проектното предложение, като отбеляза че „3А Стийл“ ООД е предприятие над Европейските стандарти и съвместното партньорство значително допринася за развитието на местната общност.

Във връзка с предстоящи процедури за кандидатстване и необходимост от информация и консултации, моля обърнете се към офиса на Местна инициативна група Радомир-Земен, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир, e-mail адрес mig.radomir@gmail.com, телефон за контакти: 0890/42 10 20.

Своевременна информация можете да намерите на интернет страницата https://www.migradomir.org/

Translate »