Меню Затваряне

МИГ Радомир-Земен проведе еднодневни обучения в град Земен, село Извор и село Дрен

МИГ Радомир-Земен проведе еднодневни обучения в град Земен, село Извор и село Дрен

 

Местна инициативна група Радомир-Земен проведе поредните еднодневни обучения на територията на община Земен и община Радомир за популяризиране на Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) и прилагането на подхода ВОМР.

На 12 и 13 юни 2023 г. в заседателната зала на Общински съвет Земен, община Земен, се проведоха две еднодневни обучения, на които лектор представи на участниците презентации за отчитане и мониторинг на проекти по мерки от СВОМР на МИГ.  Първото обучение беше на тема „Отчитане на проекти от СВОМР на МИГ.  Информация за реализирани проекти от територията на МИГ Радомир-Земен, ОП „Развитие на човешките ресурси“, Мярка 2.1.1.3 „ Подкрепа за заетост и квалификация на безработни и неактивни лица от всички възрастови групи“, Мярка 2.2.3  „По-добра грижа за хора с увреждания и хора над 65 г. в невъзможност за самообслужване“. През втория ден беше представена презентация за мониторинг на проекти от СВОМР на МИГ и информация за реализирани проекти по ОП „Иновации и конкурентоспособност“,  Мярка 1.1.2. „Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ-Радомир-Земен“.

По време на обученията участниците взеха активно участие, като присъстващият лектор представи информация за основните положения при отчитането на проекти, с акцент върху отчетните документи – технически, финансов отчет и искане за плащане. Подробно беше разгледана процедурата по мониторинг и контрол при изпълнението на административни договори и задълженията на получателите на безвъзмездна финансова помощ в периода на мониторинг.

На 14 юни 2023 г. в НЧ „Отец Паисий – 1927 г.“, с. Извор, община Радомир на местната общност беше представена информация за управление на проекти от СВОМР на МИГ. Бяха разяснени сроковете за започване на реалното изпълнение на инвестициите по сключени договори за безвъзмездна финансова помощ, основните моменти при избор на изпълнител за възлагане на дейности, а също така и основанията при които може да се измени сключеният административен договор.

На 15 юни 2023 г. в НЧ „Благой Попов – 1927 г.“, с. Дрен, община Радомир, се проведе обучение на тема „Отчитане на проекти от СВОМР на МИГ. Информация за реализирани проекти от територията на МИГ Радомир-Земен, Програма за развитие на селските райони, Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“. Основен акцент беше поставен върху отчитането на проекти и основните отчетни документи – технически, финансов отчет и искане за плащане. По време на третият модул от обучението лекторът представи на вниманието на всички участници информация за реализираните проекти от територията на МИГ Радомир-Земен. Темата предизвика широка дискусия и интерес сред присъстващите.

Във връзка с предстоящи процедури за кандидатстване и необходимост от информация и консултации,  моля обърнете се към офиса на Местна инициативна група Радомир-Земен, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир, e-mail адрес mig.radomir@gmail.com, телефон за контакти: 0890/42 10 20. Своевременна информация можете да намерите на интернет страницата https://www.migradomir.org/.

Translate »