Меню Затваряне

Местни поделения на вероизповеданията имат възможност да кандидатстват по Мярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“

МИГ-Радомир-Земен напомня, че местните поделения на вероизповеданията имат възможност да кандидатстват по процедура № BG06RDNP001-19.391 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“, финансирана по Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г.

Процедурата стартира на 30.04.2020 г., а крайният срок за кандидатстване е 31.07.2020 г., 17:00 часа.

Целта на предоставяната безвъзмездна финансова помощ е съхранение на духовния и културния живот на населението на територията на МИГ-Радомир-Земен. Ще се подкрепят дейности, свързани с културната идентичност и традиции на територията на МИГ.

Допустими кандидати по настоящата процедура са: местни поделения на вероизповеданията, регистрирани като юридически лица съгласно чл. 20 на Закона за вероизповеданията или признати за юридически лица по силата на чл. 10 от същия закон.

Допустими са само дейности на територията на МИГ-Радомир-Земен и за – възстановяване, реставрация, ремонт и/или реконструкция на сгради с религиозно значение (църкви, храмове и манастири), в това число и дейности по вертикалната планировка и подобряване на прилежащите пространства.

Допустимите дейности са описани в Насоките за кандидатстване по процедурата и могат да бъдат намерени на интернет страницата на  МИГ-Радомир-Земен: https://www.migradomir.org/ и на интернет страницата  на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020) в раздела за електронно кандидатстване: https://eumis2020.government.bg/

Общ бюджет на процедурата: 293 370,00 лв.

Минималният размер на БФП за проект е 9 779,00 лв.

Максималният размер на БФП за проект е 195 580,00 лв.

Финансовата помощ за дейностите по процедурата е в размер на до 100% от общия размер на допустимите за финансово подпомагане разходи.

Translate »