Меню Затваряне

Местна инициативна група Радомир-Земен проведе Обществени обсъждания на проекта на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за програмен период 2023-2027 г.

Местна инициативна група Радомир-Земен проведе поредица от Обществени обсъждания на проекта на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) за програмен период 2023-2027 г.  Дейностите са част от изпълнението на проект „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група – Радомир-Земен“, във връзка с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-66/21.03.2023 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.

Общественото обсъждане на първоначалния проект на разработваната Стратегия за ВОМР за програмен период 2023-2027 г. на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ е поведено на 31.08.2023 г. от 18:00 часа в сградата на Община Радомир, гр. Радомир.

Обществените обсъждания на проекта на Стратегия за ВОМР за програмен период 2023-2027 г. на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ се проведоха по график на 12.09.2023 г. от 10:00 часа в гр. Земен,  ул. „Христо Ботев“ № 3 и на 14.09.2023 г. от 17:00 часа в сградата на Община Радомир, гр. Радомир.

Проведените обществени обсъждания протекоха при засилен интерес от страна на местната общност, като присъстващите представиха заинтересованите страни от публичния, стопанския и нестопанския сектор, а именно местна власт, земеделски стопани, юридически лица, микропредприятия, читалища, НПО, физически лица, включително млади хора.

След широка обществена дискусия участниците в обществените обсъждания одобриха проекта Стратегия за ВОМР за програмен период 2023-2027 г. на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“.

Проведените обществени обсъждания са насочени към широк кръг представители от местната общност, в съответствие с хоризонталните принципи, съгласно чл. 9 на Регламент (ЕС) 2021/1060, равенство между половете, липса на дискриминация и равни възможности за участие на всички заинтересовани от местното развитие страни, чрез осигуряването на широка информираност за провеждането им.

За повече информация, моля да се обърнете се към офиса на Местна инициативна група Радомир-Земен, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир или на e-mail адрес mig.radomir@gmail.com или на телефон 0890/42 10 20.

 

Translate »