Меню Затваряне

Местна инициативна група Радомир-Земен проведе обучения на местни лидери и заинтересовани страни, във връзка с процеса на разработване на СВОМР за програмен период 2023-2027 г.

Местна инициативна група Радомир-Земен проведе по график поредица от обучения на местни лидери и заинтересовани страни, във връзка с процеса на разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) за програмен период 2023-2027 г. Дейностите са част от изпълнението на проект „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група – Радомир-Земен“, във връзка с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-66/21.03.2023 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.

На 14 август 2023 г. в заседателната зала на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, гр. Радомир се проведе обучение на тема „Интелигентните села“. Лектор представи концепцията за „Интелигентни села“, като в отделни модули беше разяснено „Какво е Интелигентно селище?“ и „Какво е Интелигентно решение?“. Присъстващите проведоха дискусия, относно концепцията за „Интелигентни села“ чрез подхода ВОМР и приложението ѝ при разработване на СВОМР на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ за периода 2023-2027 г.

На 15 август 2023 г. заседателната зала на Общински съвет гр. Земен се проведе обучение на тема „Стъпки и принципи на разработване на СВОМР“. Обучението протече при широка дискусия в четири модула, като лекторът представи на вниманието на всички участници информация за принципите и цели на подхода ВОМР, акцент беше поставен на изисквания, на които СВОМР следва да отговаря, както и стъпки на разработване ѝ.

На 16 август 2023 г. в  сградата на Община Радомир се проведе обучение, на което лектор представи на участниците презентация на тема „Стъпки и принципи на разработване на СВОМР“. Присъстващите местни лидери и заинтересовани страни проведоха дискусия, относно принципите и целите на подхода ВОМР, изискванията към СВОМР, съгласно Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2023-2027 г. и стъпките на разработване на СВОМР на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ за периода 2023-2027 г.

На 21 август 2023 г. в „АК Електрик“ АД, гр. Радомир се поведе еднодневно обучение на тема „Приложими стратегически и програмни документи при разработване на СВОМР“. Лекторът запозна присъстващите с приложимите стратегически и програмни документи при разработване на СВОМР на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ за периода 2023-2027 г., изискванията на отделните програми финансиращи подхода, допустимите дейности, кандидати и целеви групи.

Обученията протекоха при интерес от страна на местната общност. Местните лидери и заинтересовани страни се запознаха със стъпките и принципите за разработване на СВОМР, с цел създаване и укрепване на местен капацитет и придобиване на умения при прилагането на подхода ВОМР и готовност за изпълнение на Стратегията в съответствие с приложимите нормативни документи и изисквания за периода 2023-2027 г. Присъстващите представиха заинтересованите страни от групите на публичния, стопанския и нестопанския сектор, а именно местната власт, музей, земеделски стопани, микропредприятия, читалища, НПО, спортен клуб, физически лица, включително млади хора на възраст до 29 години и малцинствени етнически групи.

Обученията са насочени към широк кръг представители от местната общност, местни лидери и заинтересовани страни, в съответствие с хоризонталните принципи, съгласно чл. 9 на Регламент (ЕС) 2021/1060, равенство между половете, липса на дискриминация и равни възможности за участие на всички заинтересовани от местното развитие страни, чрез осигуряването на широка информираност за провеждането ѝ.

За повече информация, моля да се обърнете се към офиса на Местна инициативна група Радомир-Земен, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир или на e-mail адрес mig.radomir@gmail.com или на телефон 0890/42 10 20.

 

Translate »