Меню Затваряне

Местна инициативна група Радомир-Земен проведе информационна кампания, във връзка с процеса на разработване на СВОМР за програмен период 2023-2027 година

Местна инициативна група Радомир-Земен проведе поредица от информационни срещи и семинари, част от информационната кампания, във връзка с процеса на разработване на СВОМР за програмен период 2023-2027 г. Дейностите са част от изпълнението на проект „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група – Радомир-Земен“, във връзка с договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-66/21.03.2023 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от ПРСР за периода 2014 – 2020 г.

Информационните срещи и семинари се проведоха на 02.06.2023 г. в заседателната зала на Общински съвет-Земен, гр. Земен, на 06.06.2023 г. в заседателната зала на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, гр. Радомир, на 22.06.2023 г. в сградата на Община Радомир, гр. Радомир и на 23.06.2023 г. в НЧ „Никола Павлов Корчев – 1928 г.“, с. Долна Диканя, общ. Радомир.

Кампанията протече при засилен интерес от страна на местната общност, като присъстващите представиха заинтересованите страни от групите на публичния, стопанския и нестопанския сектор, а именно местната власт, образователни институции, музей, земеделски стопани, микропредприятия, читалища, НПО, местно поделение на вероизповедание, спортен клуб, физически лица, включително млади хора и малцинствени етнически групи. На проведените информационни срещи взеха участие 76 участника, от които 8 участника на възраст до 29 години.

Информационните срещи бяха на тема „Процес на разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за програмен период 2023-2027 г.“, като на присъстващите беше представен проект „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група – Радомир-Земен“, както и основните положения при процеса на разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие за програмен период 2023-2027 г.

На участниците беше предоставена за попълване Анкета, във връзка с провеждане на „Проучване на групите заинтересовани страни, потенциала и потребностите на територията на Общините Радомир и Земен за включване в бъдещата СВОМР на операции, финансирани по подхода ВОМР. Териториална и урбанистична структура на Общините Радомир и Земен“.

Присъстващите проведоха дискусия, относно подготвителните дейности за разработване на Стратегия за ВОМР на МИГ-Радомир-Земен, както ѝ основните положения при разработването ѝ. На заинтересованите страни бе предоставена възможност за изразяване на мнения и препоръки, във връзка с подготвителните дейности, включени в проекта.

Информационната кампания е насочена към широк кръг представители от местната общност и обхваща всички населени места от територията, в съответствие с хоризонталните принципи, съгласно чл. 9 на Регламент (ЕС) 2021/1060, равенство между половете, липса на дискриминация и равни възможности за участие на всички заинтересовани от местното развитие страни, чрез осигуряването на широка информираност за провеждането ѝ.

За повече информация, моля да се обърнете се към офиса на Местна инициативна група Радомир-Земен, ул. „Евлоги Георгиев“ № 3, гр. Радомир или на e-mail адрес mig.radomir@gmail.com или на телефон 0890/42 10 20.

 

Translate »