Меню Затваряне

Местна инициативна група Радомир-Земен стартира изпълнението на проект за подготвителни дейности по подмярка 19.1.

На 21 март 2023 г. Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Радомир-Земен“ подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № РД 50-66/21.03.2023 г. по подмярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

МИГ-Радомир-Земен прилага подхода ВОМР през програмен период 2014-2020 г., като разработването и бъдещото прилагане на Стратегия за ВОМР през програмен период 2023-2027 г. ще доведе до устойчивост и висока добавена стойност на подхода за развитието на местната общност.

Основната цел на проект „Подготвителни дейности за разработване на Стратегия за Водено от общностите местно развитие на Местна инициативна група – Радомир-Земен“ е разработване на Стратегия за ВОМР за програмен период 2023-2027 г. на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“, чрез информиране на местната общност за възможността за финансиране на Стратегията и осъществяване на широка обществена дискусия, чрез прилагане на принципа „отдолу-нагоре“, включвайки местното население в разработването и бъдещото прилагане на Стратегията за ВОМР и изграждане на местен капацитет, чрез обучение на местните лидери и заинтересовани страни.

Цялостният процес по разработване на Стратегия за ВОМР на МИГ-Радомир-Земен включва четири етапа.

  1. Популяризиране на процеса на разработване на Стратегия за ВОМР. Дейността включва подготовка и провеждане на информационна кампания свързана с популяризиране на процеса на разработване на Стратегия за ВОМР, чрез подготовката и провеждането на информационни срещи и семинари, както ѝ публикации в местната преса.
  2. Обучение на местни лидери и заинтересовани страни. Целта на предвидените обучения на местни лидери и заинтересовани страни е запознаване със стъпките и принципите за разработване на Стратегията за ВОМР, създаване и укрепване на местен капацитет и придобиване на умения при прилагането на подхода ВОМР и готовност за изпълнение на Стратегията в съответствие с приложимите нормативни документи и изисквания за периода 2023-2027 г.
  3. Проучване и анализи на територията. Целта на предвидените проучване и анализи на територията е събиране и анализиране на първична и вторична информация, оценка на състоянието на ресурсите и на проектната ориентираност на заинтересованите страни, както и оценка на проблемите на територията и на нейния основен потенциал.
  4. Подготовка на Стратегия за ВОМР, включително консултиране на местната общност във връзка с подготовката на Стратегията. Подготвителните дейности за разработване на Стратегия за ВОМР на МИГ-Радомир-Земен за периода 2023-2027 г., включват подготовка на Стратегия за ВОМР, включително консултиране на местната общност, чрез подготовка и провеждане на работни/информационни срещи и семинари, извършване на експертна работа и провеждане на обществено обсъждане на разработваната Стратегия за ВОМР.

В резултат на изпълнението на предвидените по проекта дейности се очаква да бъде разработена Стратегия за ВОМР на МИГ-Радомир-Земен за периода 2023-2027 г.

Стойността на безвъзмездната финансова помощ по проекта е 48 103,00 лева, от които 43 292,70 лева европейско и 4 810,30 лева национално съфинансиране.

Срокът за изпълнение на проекта е 6 месеца.

 

Translate »