Меню Затваряне

МАЛКИТЕ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ-РАДОМИР-ЗЕМЕН ИМАТ ВЪЗМОЖНОСТ ДА КАНДИДАТСТВАТ ПО ДВЕ ПРОЦЕДУРИ С ФИНАНСИРНЕ ПО ОПИК

 

МИГ-Радомир-Земен уведомява всички малки и средни предприятия на територията на МИГ, че наближават крайните срокове за кандидатстване по две отворени процедури с финансирани по ОПИК 2014-2020 г. Всички заинтересовани лица могат да подадат проектни предложения, както за повишаване на иновационната дейност на МСП в тематичните области на ИСИС, внедряване на иновации в МСП на територията на МИГ, насърчаване на частните инвестиции в научни изследвания и иновации, така и за инвестиционна подкрепа за повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ-Радомир-Земен, чрез подобряване на производствените процеси в МСП и инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи, въвеждане на водещи технологични решения, разширяване на производството, чрез добавяне на нови характеристики или подобряване на съществуващи продукти и услуги.

Крайният срок за кандидатстване по процедура № BG16RFOP002-1.024 МИГ-Радомир-Земен,  Мярка 1.1.1. „Повишаване на иновационната дейност на предприятията от територията на МИГ-Радомир-Земен“ е 22.05.2020 г., 17:00 часа. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 391 160,00 лв. при интензитет на помощта до 90 %.

Крайният срок за кандидатстване по процедура № BG16RFOP002-2.066 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 1.1.2 „Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ-Радомир-Земен“ е 29.05.2020 г., 17:00 часа. Общият размер на безвъзмездната финансова помощ е в размер на 860 863,26 лв. при интензитет на помощта до 90 %.

През 2019 година МИГ-Радомир -Земен сключи два Административни договора по мярка 1.1.2 „Повишаване на производителността и експортния потенциал на МСП на територията на МИГ-Радомир-Земен“, чрез процедура BG16RFOP002-2.043:

Чрез проект „Повишаване на производителността и експортния потенциал на 3А Стийл ООД“ с бенефициент „ЗА Стийл“ ООД ще бъдат внедрени два броя роботизирана система за заваряване на метални калъпи за изливане на бетонни блокове тип „Лего”, което ще доведе до увеличаване производителността на предприятието с най-малко 35%, а ефективността на производствените разходи ще бъдат повишени с около 6%. В следствие изпълнението на дейностите по проекта – въвеждане на ново оборудване ще бъдат наети 6 нови служителя като оператори на роботизираните системи. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ по проекта при интензитет 90% е 351 855,00 лева.

Чрез проект „Повишаване на производителността и експортния потенциал на „Кариери и Вародобив“ АД на територията на МИГ-Радомир-Земен чрез закупуване на машини“ с бенефициент „Кариери и Вародобив“ АД ще се модернизират технологиите и автоматизира управлението на производството на варовикови и варови продукти в предприятието, в това число намаляване на енергийната интензивност и диверсификация на използваните енергийните източници. В следствие изпълнението на дейностите по проекта – въвеждане на  новозакупеното оборудване се планира да бъдат разкрити 6 нови работни места. Общата стойност на безвъзмездната финансова помощ по проекта при интензитет 90% е 351 921,74 лева.

Translate »