Меню Затваряне

Индикативна годишна работна програма

Индикативната годишна работна програма (ИГРП) за 2018 г., е одобрена от Управителния съвет на СНЦ „МИГ – Радомир – Земен”  и е съгласувана с Управляващите органи на ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 г. и ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г.

 ИГРП се изготвя в съответствие с чл. 26, ал. 1 от Постановление No 162 на Министерския съвет от 2016 г. за определяне на детайлни правила за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по програмите, финансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове за периода 2014 – 2020 г.

Индикативна годишна работна програма
Индикативна годишна работна програма

 

Translate »