Меню Затваряне

Индикативен график за приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ-Радомир-Земен за 2022 година

МИГ-Радомир-Земен уведомява всички заинтересовани страни, че на свое заседание от 20.08.2021 г. Управителният съвет на СНЦ „МИГ Радомир-Земен“ прие Индикативен график за приеми по мерки от СВОМР на СНЦ „МИГ Радомир-Земен“ за 2022 година. Фокусът е поставен върху Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. като се предвижда да бъдат отворени за кандидатстване седем мерки, както следва:

 

  1. Мярка 4.1 „Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства“ – първи прием януари 2022 година, втори прием при наличен остатъчен финансов ресурс юли-септември 2022 година;
  2. Мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ – прием юни-август 2022 година;
  3. Мярка 6.4.1 „Инвестиционна подкрепа за неземеделски дейности“ – първи прием януари 2022 година, втори прием при наличен остатъчен финансов ресурс август-септември 2022 година;
  4. Мярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ – първи прием януари-април 2022 година, втори прием при наличен остатъчен финансов ресурс септември-октомври 2022 година;
  5. Мярка 7.5 „Инвестиции за публично ползване в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура“ – първи прием март-май 2022 година, втори прием при наличен остатъчен финансов ресурс октомври-декември 2022 година;
  6. Мярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“ – първи прием януари-април 2022 година, втори прием при наличен остатъчен финансов ресурс юли-август 2022 година;
  7. Мярка 19.5 „Съхраняване, развитие, валоризация и маркетинг на местното наследство и идентичност“ – прием април-август 2022 година;

 

Потенциални бенефициенти – земеделски стопани; групи или организации на производители; микропредприятия, регистрирани като еднолични търговци или юридически лица по ТЗ, Закона за кооперациите; физически лица, регистрирани по Закона за занаятите; общините на територията на МИГ-Радомир-Земен; читалища; юридически лица с нестопанска цел; местни поделения на вероизповедания.

Подкрепяни дейности: инвестиции в земеделски стопанства, в преработка и маркетинг на селскостопански продукти, инвестиции за неземеделски дейности, инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура, инвестиции за публично ползване на в инфраструктура за отдих, туристическа инфраструктура, проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследства на селата, както и съхраняване, развитие, валоризация и маркетинг на местното наследство и идентичност.

 

Информация за текущи и предстоящи приеми по мерки от Стратегията за ВОМР на МИГ-Радомир-Земен за 2022 година може да бъде намерена на интернет страницата на МИГ-Радомир-Земен: https://www.migradomir.org/

Индикативен график за 2022 година

Translate »