Меню Затваряне

Засилен интерес от страна на местната общност към организираните от МИГ Радомир-Земен обучения

При засилен интерес от страна на местната общност на територията на общините Радомир и Земен протекоха поредните еднодневни обучения организирани от Местна инициативна група Радомир-Земен, предназначени за популяризирането на Стратегията за Водено от общностите местно развитие (СВОМР) и прилагането на подхода ВОМР.

На 10 август 2022 г. в заседателна зала Общински съвет Земен, община Земен, се проведе обучение на тема „Изпълнение и отчитане на проекти от СВОМР на МИГ, изменение на договора за безвъзмездна финансова помощ“. По време на обучението участниците взеха активно участие, като присъстващият лектор представи информация за основните положения при изпълнението и отчитането на проекти, с акцент върху основанията за изменение на административните договори за безвъзмездна финансова помощ.

На 11 август 2022 г. в НЧ „Никола Павлов Корчев – 1928 г.“ с. Долна Диканя, община Радомир, се проведе обучение на тема „Възможностите за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, чрез подготовка и кандидатстване с проектни предложения в ИСУН 2020 по мерки от СВОМР на МИГ. Новости в нормативната уредба.“.

Темата предизвика широка дискусия сред местната общност, а лекторът обърна внимание на промените в нормативната уредба на Закона за енергията от възобновяеми източници и Закона за устройство на територията и облекчаването на режима за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници за собствено потребление.

Обученията завършиха с практически модул, който включваше различни казуси, примери за добри практики и открита дискусия.

Translate »