Меню Затваряне

Екипът на МИГ Радомир – Земен и членове на Общото събрание преминаха през двудневно обучение

На 05.10.2018 г.  и 06.10.2018 г. в МКИЦ „ЕВРОПА“, ГР. РАДОМИР,УЛ. „СВ.СВ КИРИЛ И МЕТОДИЙ“ № 23 от 09:30 ч.  се проведе двудневно обучение, организирано в полза на екипа на Сдружение „Местна инициативна група Радомир – Земен“ и членовете на Общото събрание (ОС).

С оглед предстоящия първи прием на проектни предложения към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Радомир – Земен, предвиден за средата на месец ноември 2018 г., бе извършено обучение. Лекторите си поставиха за цел да повиши административния капацитет на заинтересованите страни във връзка с провеждането на недискриминационни и прозрачни процедури за подбор на проекти, както и тяхната последваща оценка.

Екипът на МИГ Радомир – Земен и членове на Общото събрание (ОС)  се информираха и относно подаването на проектни предложения и процесът по оценката им, осъществявани изцяло в ИСУН 2020.

Двудневното обучение  допринесе за развитието на ценни умения, които екипът на МИГ и членовете на ОС ще използват в своята работа, за да бъде Стратегията за ВОМР  изпълнена успешно, а заедно с това да бъдат насърчени социалното приобщаване и увеличаване на икономическия потенциял на територията на общините Радомир и Земен чрез повишаване конкурентоспособността на местните икономики и възможности за създаване на местен бизнес.

Translate »