Меню Затваряне

Допълнително споразумение към споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен

На 07.03.2019 г. СНЦ „МИГ-Радомир-Земен“ сключи допълнително споразумение с УО на ПРСР 2014-2020 г., УО на ОП РЧР 2014-2020 г., УО на ОПИК 2014-2020 г. и УО на ОПНОИР 2014-2020 г., № РД 50-48/07.03.2019 г. към споразумене за изпълнение накъм споразумение за изпълнение на Стратегия за ВОМР на СНЦ „МИГ-Радомир-Земен

СВОМР РАДОМИР-ЗЕМЕН

Translate »