Меню Затваряне

Въпроси и отговори по процедура BG06RDNP001-19.391 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 7.6. „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата“

Въпроси и отговори-BG06RDNP001-19.391 МИГ-Радомир-Земен, Мярка 7.6.